Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
Informacje dla uczniów
Kto może zostać uczniem
Na czym polega nauka
Harmonogram działań
Wykaz dokumentów
Podstawy programowe

Egzaminy
Egzaminy czeladnicze
Egzaminy mistrzowskie

Informacje dla zakładów szkolących
Informacje podstawowe

Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Informacje podstawowe

O czym należy pamiętać podczas szkolenia uczniów ?
  • rozwiązanie umowy - w razie rozwiązania umowy o naukę zawodu należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Szkołę i Cech oraz jak najszybciej dostarczyć kserokopię świadectwa pracy do Cechu - może być w formie fax lub e-mail.
  • zmiany w zakładzie - należy także natychmiast zgłaszać do Cechu wszelkie zmiany, np. nazwa zakładu, adres zakładu, osoba szkoląca, miejsce zamieszkania ucznia, itp., w celu podpisania Aneksu do Umowy.
  • brak promocji ucznia do następnej klasy - zgłaszać także należy informacje o nieotrzymaniu przez ucznia promocji do następnej klasy w szkole - należy wtedy złożyć podanie i podpisać Aneks do Umowy przedłużający naukę zawodu - Podanie o przedłużenie/skrócenie nauki zawodu do pobrania w na stronie internetowej lub w biurze Cechu.