Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
Informacje dla uczniów
Kto może zostać uczniem
Na czym polega nauka
Harmonogram działań
Wykaz dokumentów
Podstawy programowe

Egzaminy
Egzaminy czeladnicze
Egzaminy mistrzowskie

Informacje dla zakładów szkolących
Informacje podstawowe

Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania
Wykaz dokumentów
Wykaz dokumentów jakie należy złożyć do podpisania umowy o pracę w celu nauki zawodu

Kandydat do nauki zawodu składa w Biurze Cechu następujące dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy ucznia - druk do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Cechu
 2. Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez gimnazjum lub szkołę zawodową
 3. Kserokopia skróconego aktu urodzenia - wraz z oryginałem do wglądu
 4. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie, wystawione przez lekarza dla zakładu rzemieślniczego, w którym kandydat będzie odbywał praktykę. Skierowanie do lekarza wypełni zakład rzemieślniczy. Druk skierowania do pobrania na stronie internetowej lub w Biurze Cechu.

  UWAGA! kandydat otrzyma także skierowanie do lekarza medycyny pracy ze szkoły zawodowej, na podstawie którego lekarz wyda zaświadczenie dla szkoły. W efekcie kandydat będzie miał dwa różne skierowania do lekarza i na ich podstawie otrzyma dwa różne zaświadczenia:
  - dla szkoły zawodowej - oryginał należy oddać do szkoły, kserokopię złożyć w Cechu
  - dla zakładu rzemieślniczego - oryginał należy złożyć w Cechu
 5. Orzeczenie lekarza dla celów sanitarno-epidemiologicznych- dotyczy tylko kandydatów do nauki fryzjerstwa
 6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej - taką opinię musi przedstawić kandydat, który w dniu rozpoczęcia nauki nie będzie miał ukończone 16 lat. O opinię należy wystąpić w czerwcu, ponieważ w czasie wakacji poradnie z reguły są nieczynne
Uwaga : dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 należy złożyć "od razu", natomiast dokumenty wymienione w punktach 4, 5 i 6, można złożyć najpóźniej przy podpisywaniu umowy.