Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
O Cechu
Informacje ogólne, historia
Organy statutowe
Członkostwo w Cechu
Wymagane dokumnety
Członkostwo w Cechu Rzemiosł Różnych

I. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6
Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne i wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.
§ 7
 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, wskazywać miejsce i rodzaj wykonywanego rzemiosła, oraz oświadczenie o przestrzeganiu postanowień statutu i uchwał Walnych Zgromadzeń, a także oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
 2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
§ 8
Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania na zasadach określonych w § 53 Statutu.
§ 9
Członkowie mają prawo:
 1. korzystać z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w Statucie;
 2. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach i brania udziału w głosowaniu,
 3. wybierać i być wybieranym do organów Cechu na zasadach określonych w Statucie;
 4. zgłaszać wnioski i postulaty, zmierzające do usprawnienia pracy Cechu;
 5. wnosić odwołania od decyzji organów Cechu na zasadach określonych w Statucie;
 6. obecności na obradach organów Cechu rozpatrujących sprawę członka w wyniku jego odwołania lub skargi oraz składania wyjaśnień i oświadczeń;
 7. uzyskiwać od Zarządu lub Biura Cechu informacji o działalności Cechu, jego wynikach lub zamierzeniach.
§ 10
Członkowie Cechu obowiązani są:
 1. przestrzegać prawa, zasad etyki i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego;
 2. stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów samorządu gospodarczego rzemiosła, których członkiem jest Cech;
 3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości;
 4. poddawać sprawdzaniu działalności swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki i rzetelnego wykonywania rzemiosła;
 5. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów;
 6. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać .
§ 11
Członek Cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o zmianie miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

§ 12
Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
 1. wystąpienia;
 2. wykreślenia,
 3. wykluczenia.
§ 13
 1. Członek Cechu może wystąpić z Cechu za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3 miesięcznego okresu liczonego od dnia pisemnego wypowiedzenia złożonego Zarządowi Cechu ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 14
 1. Wykreślenie członka Cechu z listy członków następuje w przypadku:
  a. śmierci członka,
  b. utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
 2. Wykreślenie członka z Cechu następuje na podstawie uchwały Zarządu Cechu, którą doręcza się zainteresowanemu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania, listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o wykreśleniu. Uchwały nie doręcza się w przypadku, gdy skreślenie członka następuje na podstawie § 14 ust. 1 pkt a.
 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia w sposób określony w § 53 Statutu.
§ 15
Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Cechu z inicjatywy własnej lub w wykonaniu orzeczenia Sądu Cechowego.

§ 16
 1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
  a) popełnienie przestępstwa, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
  b) działanie na szkodę Cechu;
  c) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich;
  d) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
  e) nie opłacanie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
§ 17
 1. Wykluczenie członka z Cechu następuje na podstawie uchwały Zarządu Cechu, którą doręcza się zainteresowanemu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania, listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o wykluczeniu.
 2. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w § 53 Statutu.
§ 18
 1. Wysokość składki cechowej i wpisowego ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno - samorządowej Cechu, a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.
 2. O wysokości składki cechowej Biuro Cechu zawiadamia członków Cechu.
§ 19
 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność "Honorowego Starszego" lub "Honorowego Członka Cechu" osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła. Godność "Honorowego Cechmistrza" lub "Honorowego Członka Cechu" można nadać zarówno rzemieślnikom jak również osobom nie prowadzącym zakładów rzemieślniczych.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.