Cech Rzemiosł Różnych Wrocław
O Cechu
Informacje ogólne, historia
Organy statutowe
Członkostwo w Cechu
Wymagane dokumnety
Wykaz dokumentów - informacja dla kandydatów na członków Cechu
Wykaz dokumentów Jakie składa w cechu właściciel zakładu - rzemieślnik ubiegający się o członkostwo w Cechu i podejmujący szkolenie młodocianych
  1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  2. REGON
  3. NIP
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP dla pracodawców, jeżeli właściciel zakładu zatrudnia pracownika do szkolenia młodocianych - dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP dla osób kierujących pracownikami oraz oświadczenie o zatrudnieniu danego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy
  5. Zaświadczenie specjalisty z zakresu BHP stwierdzające, ze zakład spełnia wymogi bhp umożliwiające zatrudnienie młodocianych i określające maksymalna liczbę młodocianych jacy mogą być szkoleni na jednej zmianie
  6. Dokumenty kwalifikacyjne osoby szkolącej:
    - dyplom mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub inne dokumenty np. świadectwo dojrzałości technikum w zawodzie i udokumentowany co najmniej 3 - letni staż pracy w zawodzie po ukończeniu technikum.
    - kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu