EGZAMINY CZELADNICZE 2022r.

Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia!
Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę.

PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę.

Co należy zrobić?

Skompletować i dostarczyć dokumenty do Cechu do 28.01.2022 :

• Wypełnienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu (druki dostępne w Cechu i rozdawane w Szkole na ul. Dawida)

• Dołączenie do wniosku niezbędnych dokumentów wymienionych we wniosku czyli:
– zaświadczenie o praktycznej nauce podpisane przez obecnego pracodawcę
– KSEROKOPIE umów i aneksów do umów ze wszystkich zakładów
– KSEROKOPIE świadectw pracy z poprzednich zakładów jeśli uczeń zmieniał zakład
– 1 aktualne zdjęcie, podpisane o wymiarach 35 x 45 mm
– dowód opłaty za egzamin 723,80,- zł – / wpłatę można dokonać w kasie Izby Rzemieślniczej, na przekazie pocztowym lub na konto nr 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002/ Dowód opłaty powinien zawierać informacje : nazwisko i imię właściciela zakładu szkolącego, nazwisko i imię ucznia – uczniów, za których opłaca się egzamin, rodzaj egzaminu, np.: egz. czeladniczy fryzjer
Uwaga : I termin egzaminu opłaca zakład rzemieślniczy. Uczeń musi poinformować wszystkich pracodawców o konieczności uiszczenia opłaty za egzamin, w przypadku odbywania nauki zawodu w kilku zakładach proporcjonalnie do okresu nauki w danym zakładzie.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Cechu w pokoju nr 107, w godzinach 9 – 14 DO DNIA 28 STYCZNIA 2022!

CECH PRZEKAŻE DOKUMENTY DO EGZAMINU IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ – TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY!

IZBA RZEMIEŚLNICZA WYŚLE ZDAJĄCYM na podany we wniosku adres, WEZWANIA NA EGZAMIN, W KTÓRYCH PODA OSTATECZNY TERMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
I TEORETYCZNEGO- terminy egzaminów najpóźniej do 15 czerwca 2022
Po egzaminie Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wyda zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu. Należy dostarczyć je przed 15 czerwca do szkoły, aby otrzymać świadectwo jej ukończenia.

Wszystkie szczegółowe informacje, druki do pobrania, przebieg egzaminu, baza pytań, na naszej stronie internetowej https://www.cechwroclaw.pl/egzaminy-czeladnicze/
Pod numerem telefonu 71/344 44 19 i e-mail:crr_aldona@poczta.onet.pl