EGZAMIN CZELADNICZY

Uhonorowaniem nauki zawodu jest egzamin czeladniczy. Po jego zdaniu uczniowie otrzymują dyplomy czeladnicze – cenione i honorowane na całym świecie. Uczniowie rzemiosła naszego Cechu zdają egzaminy czeladnicze przed Komisją Egzaminacyjną w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Plac Solny 13.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO EGZAMINU

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Cechu w pokoju nr 107, w godzinach 9 – 14, w ogłoszonym przez Cech terminie. Należy złożyć następujące KOMPLETNE dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego- czytelnie wypełniony przez ucznia i podpisany.
 2. Fotografia o wym. 37 x 52 mm (aktualna, czytelnie podpisana).
 3. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej- o wysokości opłaty poinformuje Cech. W przypadku kilku pracodawców opłata wpłacana proporcjonalnie do okresu nauki. Wpłaty można dokonać w kasie Izby Rzemieślniczej, na przekazie pocztowym – lub na numer konta nr 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002 (przelew powinien zawierać imię i nazwisko właściciela zakładu szkolącego, nazwisko i imię ucznia, zawód).
 4. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz ze wszystkimi Aneksami jeśli były.
 5. Jeżeli nauka zawodu odbywała się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy.
 6. Zaświadczenie o ukończonej nauce zawodu.

Dodatkowe informacje na temat egzaminu w Izbie pod numerem telefonu 71/ 344-86-91. Na egzamin praktyczny i teoretyczny zdający przychodzi z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

UWAGA – WAŻNE!

CECH PRZEKAŻE DOKUMENTY DO EGZAMINU IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ – TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY! IZBA RZEMIEŚLNICZA WYŚLE ZDAJĄCYM WEZWANIA NA EGZAMIN, W KTÓRYCH PODA OSTATECZNY TERMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I TEORETYCZNEGO.

PRZEBIEG EGZAMINU CZELADNICZEGO

Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest w dwóch etapach:

ETAP TEORETYCZNY – przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 1. CZĘŚĆ PISEMNA – Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  • rachunkowość zawodowa,
  • dokumentacja działalności gospodarczej,
  • rysunek zawodowy,
  • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • podstawowe zasady ochrony środowiska,
  • podstawowe przepisy prawa pracy,
  • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.
 2. CZĘŚĆ USTNA – polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  • technologia,
  • maszynoznawstwo,
  • materiałoznawstwo,
  • Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

ETAP PRAKTYCZNY

Polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny, łącznie w ciągu trzech dni.

Zadania na egzamin czeladniczy praktyczny w zawodzie fryzjer – [POBIERZ]

Poniżej baza pytań egzaminacyjnych

FRYZJER – zagadnienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer

 • Etap teoretyczny – egzamin pisemny – [POBIERZ]
 • Wyposażenie do egzaminu czeladniczego  – [POBIERZ]
 • Zagadnienia maszynoznawstwo – [POBIERZ]
 • Zagadnienia materiałoznawstwo – [POBIERZ]
 • Zagadnienia technologia – [POBIERZ]

FOTOGRAF – zagadnienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie fotograf

TAPICER– zagadnienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie tapicer

 • Etap teoretyczny – egzamin pisemny – [POBIERZ]
Skip to content