Wpisy do rejestru odpadów

Urząd Marszałkowski prowadzi REJESTR wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tzw. BDO.

Powstaje pytanie czy nasze zakłady mają obowiązek rejestracji, a tym samym sprawozdawczości.

Jak zawsze w takich przypadkach odpowiedź nie jest jednoznaczna. Dlatego w celu uzyskania szczegółowych informacji dla danej konkretnej firmy prosimy o bezpośredni kontakt do Urzędu Marszałkowskiego  tel. 71 770 43 64, tel. 71 770 43 41  lub na infolinie 22 34 04 050 oraz 22 37 50 500. Usługa dostępna jest w godzinach 8-15.

Natomiast ogólnie rzecz biorąc większość naszych zakładów rzemieślniczych nie powinna podlegać wpisowi do rejestru, gdyż obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych. Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.
Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.

Kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile
nie przekraczają rocznie ilości określonych w tym rozporządzeniu.

Szczegółowe wykazy rodzaju i ilości zwolnionych odpadów oraz Objaśnienie Ministra Klimatu, w załączeniu.