EGZAMINY CZELADNICZE 2022r.

Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia!
Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę.

PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę.

Co należy zrobić?

Skompletować i dostarczyć dokumenty do Cechu do 28.01.2022 :

• Wypełnienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu (druki dostępne w Cechu i rozdawane w Szkole na ul. Dawida)

• Dołączenie do wniosku niezbędnych dokumentów wymienionych we wniosku czyli:
– zaświadczenie o praktycznej nauce podpisane przez obecnego pracodawcę
– KSEROKOPIE umów i aneksów do umów ze wszystkich zakładów
– KSEROKOPIE świadectw pracy z poprzednich zakładów jeśli uczeń zmieniał zakład
– 1 aktualne zdjęcie, podpisane o wymiarach 35 x 45 mm
– dowód opłaty za egzamin 723,80,- zł – / wpłatę można dokonać w kasie Izby Rzemieślniczej, na przekazie pocztowym lub na konto nr 23 1930 1190 2013 1300 0185 0002/ Dowód opłaty powinien zawierać informacje : nazwisko i imię właściciela zakładu szkolącego, nazwisko i imię ucznia – uczniów, za których opłaca się egzamin, rodzaj egzaminu, np.: egz. czeladniczy fryzjer
Uwaga : I termin egzaminu opłaca zakład rzemieślniczy. Uczeń musi poinformować wszystkich pracodawców o konieczności uiszczenia opłaty za egzamin, w przypadku odbywania nauki zawodu w kilku zakładach proporcjonalnie do okresu nauki w danym zakładzie.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Cechu w pokoju nr 107, w godzinach 9 – 14 DO DNIA 28 STYCZNIA 2022!

CECH PRZEKAŻE DOKUMENTY DO EGZAMINU IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ – TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY!

IZBA RZEMIEŚLNICZA WYŚLE ZDAJĄCYM na podany we wniosku adres, WEZWANIA NA EGZAMIN, W KTÓRYCH PODA OSTATECZNY TERMIN EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
I TEORETYCZNEGO- terminy egzaminów najpóźniej do 15 czerwca 2022
Po egzaminie Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wyda zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu. Należy dostarczyć je przed 15 czerwca do szkoły, aby otrzymać świadectwo jej ukończenia.

Wszystkie szczegółowe informacje, druki do pobrania, przebieg egzaminu, baza pytań, na naszej stronie internetowej http://www.cechwroclaw.pl/egzaminy-czeladnicze/
Pod numerem telefonu 71/344 44 19 i e-mail:crr_aldona@poczta.onet.pl

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z dalej panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej 🙁
Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2022- zadnia egzaminacyjne poniżej.
ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się wyłącznie na główkach treningowych
1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut
2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/
3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – pierścienie łącznie – 20 minut
4. Strzyżenie do fryzury dziennej – 30 minut
5. Modelowanie fryzury dziennej – 20 minut
Wyjaśnienie : podcięcia długich włosów nie uznaje się za strzyżenie do fryzury dziennej. Wskazane strzyżenie średniej długości włosów.
6. Uczesanie fryzury wieczorowej – 25 minut.
FRYZJERSTWO MĘSKIE : zadania wykonuje się na główce lub modelu
1. Strzyżenie fryzury klasycznej – 30 minut
2. Uczesanie fryzury klasycznej – 20 minut
Oceniamy każdy punkt osobno w skali od 2 do 5. Wyniki egzaminów prosimy o przesyłanie drogą mailową do 12.03.2022: crr_aldona@poczta.onet.pl
Wszelkie informacje o egzaminach znajdują się na naszej stronie internetowej

Jest tu również baza pytań teoretycznych na egzamin.
Prosimy także w razie wątpliwości, problemów, o zgłaszani ich do nas!

Zmiany w terminach egzaminów w tym roku!

W związku ze zmianą przepisów, w tym roku składanie dokumentów do egzaminu czeladniczego w styczniu-lutym, a egzaminy będą odbywać się w czerwcu.
Nauka zawodu kończy się normalnie, tj. 31.08.
Informacje podała Izba Rzemieślnicza-więcej:

Szczegółowy harmonogram działań, dokumentów, itd. już wkrótce.

Mapa rzemieślników – projekt

DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – WYSZUKIWARKA WROCŁAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW !!!!!

Wszelkie informację czyli: formularz zgłoszenia, formularz zgody na publikacje wizerunku dostępny itp na: http://izba.wroc.pl/dir2019/4931-2/

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się pod numerem tel: 71-344-86-91.

Zapraszamy

Przyjmowanie nowych uczniów

Pracodawcom, którzy przyjmują nowych uczniów przypominamy o obowiązujących limitach!
W przypadku ich przekroczenia umowy nie będą podpisywane.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Cechem.
Ponadto przypominamy o obowiązku zgłaszania do Cechu faktu rozwiązania umowy z uczniem- ma to też wpływ na możliwość podpisywania nowych umów.
Umowy z pierwszoklasistami podpisywane są od dnia 01.09- oznacza to , że 7 .09 mija termin ich zgłaszania do ZUS.
Prosimy o tym pamiętać.

Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. należy stosować wyłącznie kasy on-line. Warto więc już zainteresować się jej nabyciem. Aby zakończyć pracę starej kasy i nabyć nową najlepiej skontaktować się z dotychczasowym serwisem.

Zmieniając urządzenie na on-line, należy zlikwidować dotychczasową kasę w następujący sposób:

  • wystawienie raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego (miesięczny);
  • przy pomocy serwisanta wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie protokołu
  • złożenie protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni , do właściwego  naczelnika urzędu skarbowego;
  • złożenie do właściwego  naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wyrejestrowanie kasy

Na zakup kasy on-line  możliwe jest uzyskanie zwrotu do 700 zł (nie więcej niż 90% ceny zakupu kasy), jeśli kasa zostanie zainstalowana w terminie!!!

Zwrot wykazuje się w ramach rozliczenia VAT.  Ulgę trzeba będzie jednak zwrócić, jeśli:

  • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestanie się używać kasy on-line
  • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewni się  połączenia umożliwiającego przesyłanie danych
  • nie zgłosi się kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata

Prawo do odliczenia przysługuje też podatnikom, którzy już raz skorzystali z tzw. „ulgi” przy nabyciu pierwotnych kas, jak również nie mają obowiązku zwrotu ewentualnej wcześniejszej ulgi, jeżeli spełniają obowiązujące wtedy warunki.

Nowością w obsłudze kas on-line jest konieczność stałego połączenia z internetem oraz brak dotychczasowej archiwizacji danych, gdyż wszystkie dane z kasy są przesyłane na bieżąco.

Prosimy sprawdzić czy mają Państwo możliwość połączenia z internetem, gdyż jest to bardzo ważne!

Pozostałe obowiązki dotyczące obsługi kas tj. wystawianie i wydawanie paragonów, kontrola pracy kasy, raporty dobowe i miesięczne, przeglądy techniczne, przechowywanie książki kasy, wymiana pamięci kasy, nie uległy zmianie.

 

Szczepienia instruktorów praktycznej nauki zawodu!!!!!

Nasi instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pod warunkiem, że mają mniej niż 60 lat, mogą być zaszczepieni na COVID-19, razem z nauczycielami.

W tym celu muszą być zgłoszeni przez Dyrektora Szkoły.

Osoby zainteresowane tym szczepieniem, czyli instruktorzy poniżej 60 roku życia zrzeszeni w naszym Cechu, muszą w TRYBIE PILNYM DZISIAJ, TJ. 8 LUTEGO PONIEDZIAŁEK! przesłać do Cechu następujące dane:

PESEL, Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, numer dowodu tożsamości.

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej 🙁

Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2021- zadnia egzaminacyjne poniżej.

ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się na główkach treningowych

1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut

2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/

3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – pierścienie łącznie – 20 minut

4. Strzyżenie do fryzury dziennej – 30 minut

5. Modelowanie fryzury dziennej – 20 minut Wyjaśnienie : podcięcia długich włosów nie uznaje się za strzyżenie do fryzury dziennej. Wskazane strzyżenie średniej długości włosów.

6. Uczesanie fryzury wieczorowej – 25 minut.

FRYZJERSTWO MĘSKIE : zadania wykonuje się na główce lub modelu

1. Strzyżenie fryzury klasycznej – 30 minut

2. Uczesanie fryzury klasycznej – 20 minut

Wyniki egzaminów prosimy o przesyłanie drogą mailową do 12.03.2021: crr_aldona@poczta.onet.pl

Wszelkie informacje o egzaminach znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.cechwroclaw.pl/egzaminy-czeladnicze/

Jest tu również baza pytań teoretycznych na egzamin. Prosimy także w razie wątpliwości, problemów, o zgłaszani ich do nas!

Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy już wszystkich podmiotów.

Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:

  •  samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
  •  osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
  •  mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat

Obowiązek nie obejmuje także osób zatrudnionych jako pracownicy młodociani w celu przygotowania zawodowego.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

W nawiązaniu do komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego informujemy, że do niedzieli 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.